Chinese Fruits, Pinyin and English

Published by admin on

píngguǒ
píngguǒ
apple
xìngzi
xìngzi
apricot
èlí
èlí
avocado
xiāngjiāo
xiāngjiāo
banana
hēiméi
hēiméi
blackberry
yuèjú
yuèjú
blueberry
miànbāoguǒ
miànbāoguǒ
breadfruit
huī hú táo zhuàng nán guā
huī hú táo zhuàng nán guā
butternut squash
luó mǎ tián guā
luó mǎ tián guā
cantaloupe
fānlìzhī
fānlìzhī
cherimoya
yīngtáo
yīngtáo
cherry
kè lái mén tīng
kè lái mén tīng
clementine
yēzi
yēzi
coconut
yuèjú
yuèjú
cranberry
huángguā
huángguā
cucumber
hóngjiālún
hóngjiālún
currant
huǒlóngguǒ
huǒlóngguǒ
dragon fruit
liú lián guǒ
liú lián guǒ
durian
wúhuāguǒ
wúhuāguǒ
fig
pútaó
pútaó
grape
pútáo yòu
pútáo yòu
grapefruit
fānshíliú
fānshíliú
guava
báilánguā
báilánguā
honeydew melon
mùbōluó
mùbōluó
jackfruit
míhóutáo
míhóutáo
kiwi fruit
níngméng
níngméng
lemon
suānchéng
suānchéng
lime
luógānméi
luógānméi
loganberry
mángguǒ
mángguǒ
mango
shān zhú guǒ
shān zhú guǒ
mangosteen
yóutáo
yóutáo
nectarine
gānjú
gānjú
orange
fānmùguā
fānmùguā
papaya
táo
táo
peach
lí
pear
shìzi
shìzi
persimmon
bōluó
bōluó
pineapple
méizi
méizi
plum
shíliu
shíliu
pomegranate
nánguā
nánguā
pumpkin
wēnbó guǒ
wēnbó guǒ
quince
shānméi
shānméi
raspberry
Yìdàlì fěn nánguā
Yìdàlì fěn nánguā
spaghetti squash
cǎoméi
cǎoméi
strawberry
xīhóngshì
xīhóngshì
tomato
yì zhǒng gān jú
yì zhǒng gān jú
ugli fruit
xīguā
xīguā
watermelon
Categories: Chinese