Chinese Transportation Words

Published by admin on

走路 [pinyin, english]
zǒu lù, walk
开车 [pinyin, english]
kāi chē, drive a car
飞机 [pinyin, english]
fēi jī, airplane
出租车 [pinyin, english]
chū zū chē, taxi
公共气车 [pinyin, english]
gōng gòng qì chē, public bus
电车 [pinyin, english]
diàn chē, tram
火车 [pinyin, english]
huǒ chē, train
Categories: Chinese